Koraal Groep pleit voor een VIC-tarief | 06-04-2017

Afgelopen week besteedde Nieuwsuur in twee uitzendingen aandacht aan de problematiek rond kinderen die vanwege hun ernstige verstandelijke beperkingen en complexe gedragsproblemen moeilijk plaatsbaar zijn in een zorginstelling.

Koraal Groep, een van de grootste zorg- en onderwijsinstellingen in Noord-Brabant en Limburg, herkent deze problematiek. “Wij willen samen met ketenpartners en het zorgkantoor in gesprek en samen zoeken naar een goede en structurele oplossing”, zegt Dick de Koning, directeur verstandelijk gehandicaptenzorg bij Koraal Groep. “Wij denken onder meer aan het ontwikkelen van een unit hoog complex zorg en pleiten daarnaast voor een zogenoemd VIC (Very Intensive Care) tarief.”

De problematiek  
Het past bij de ontwikkelingen in deze tijd dat kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen langer thuis wonen, zodat zijzelf zo lang als mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Positieve ontwikkelingen waar Koraal Groep achter staat. Soms hebben deze ontwikkelingen echter een keerzijde. Het komt voor dat ouders, verwanten of wijkteams onverwacht geconfronteerd worden met een crisissituatie en bij instellingen aankloppen voor ondersteuning. Het kan daarnaast ook zo zijn dat cliënten al in een instelling verblijven, maar daar vanwege de zwaarte van hun problematiek niet optimaal op hun plek zitten. Ook dat kan leiden tot een crisissituatie waar niet onmiddellijk een oplossing of plek voor is. Deze crisiscliënten komen op een wachtlijst. Vaak voor langere tijd. Dick de Koning: “Als Koraal Groep pakken wij daarin een coördinerende rol en proberen zo snel als mogelijk –binnen onze eigen organisatie of via onze ketenpartners- adequate opvang voor de cliënt en zijn netwerk te organiseren. Maar naast het probleem dat er vaak daadwerkelijk geen passende plek of oplossing is, krijgen we ook te maken met complexe financiering die soms niet toereikend is.”

Unit Hoog Complexe Zorg
Koraal Groep wil over bovengeschetste problematiek in gesprek gaan met zorgkantoren en gemeenten om samen met deze stakeholders een mogelijke oplossing te bespreken. Dick de Koning: “Bij De Hondsberg, een van de instellingen van Koraal Groep, hebben wij goede ervaringen met Very Intensive Care (VIC). In een speciale unit worden kinderen en jongeren met een zeer ernstige en complexe problematiek intensief begeleid. In de unit is sprake van continu toezicht, sturing en hulp. Hier zet Koraal Groep -tegen de achtergrond van de maatschappelijke opdracht- tijdelijk topzorg in die altijd gericht is op stabilisatie en terugkeer naar -als dat kan- de thuissituatie.

Een dergelijke unit wil Koraal Groep inrichten voor (volwassen) cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMV+), die in een ernstige crisissituatie verkeren. In deze Unit Hoog Complexe Zorg (UHCZ) werkt onder meer een multidisciplinair team van professionals dat een goede crisisanalyse kan maken en de cliënt helpt snel uit de crisis te komen. Is de cliënt stabiel, dan stelt het team een zorgvuldige diagnose en daarbij passend behandelplan op waarmee de cliënt in een reguliere woongroep kan worden geplaatst en verder begeleid. Opname in de UHCZ gebeurt tijdelijk, is alleen bedoeld voor EMV+ cliënten en is gericht op stabilisatie en terugkeer naar een reguliere plek in een zorginstelling of naar huis.

VIC-tarief
Zorginstellingen moeten allerlei maatregelen nemen om een crisis goed te managen. Dat brengt extra kosten met zich mee die niet betaald kunnen worden uit een standaardtarief. Daar komt nog bij dat het opnemen van crisiscliënten vaak leidt tot overproductie bij de instelling. Overproductie die vaak pas veel later en niet altijd volledig door het zorgkantoor wordt betaald. Koraal Groep pleit dan ook voor een zogenoemd VIC-tarief. Dit tarief is niet gebonden aan een individuele cliënt, maar is gekoppeld aan een indicatie voor tijdelijke very intensive care, zoals die bijvoorbeeld geboden kan worden in de hierboven beschreven unit hoog complexe zorg.

Dick de Koning: “Over het inrichten van deze unit en over een mogelijk VIC-tarief willen wij graag in gesprek met onze financiers: de zorgkantoren en gemeenten. Uit ervaringen bij De Hondsberg weten we dat korte, intensieve begeleiding effectief is en leidt tot ‘normale zorg’ of tot terugkeer naar de thuissituatie. Een dergelijke unit inrichten voor EMV+cliënten die in een ernstige crisissituatie verkeren, zal naar verwachting een soortgelijk effect hebben. We verwachten bovendien dat we met de UHCZ wachtlijsten in de crisisopvang korter kunnen maken en cliënten veel sneller de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Overigens realiseert Koraal Groep zich ook dat het voorkomen van crises net zo belangrijk is als de snelle behandeling ervan. Wij hebben onlangs, samen met ketenpartners en onderwijsinstellingen, in Midden- en Noord Limburg een expertisecentrum ingericht voor eerstelijns zorgverleners en wijkteams. Doordat mensen met (ernstige) verstandelijke beperkingen langer thuis wonen, komen zij veel vaker met gezondheidsvragen terecht bij de huisarts of het wijkteam. Die hebben aangegeven dat zij het vaak lastig vinden deze specifieke zorgvraag te begrijpen. Het zijn onder meer de professionals van Koraal Groep die hen daar nu in ondersteunen. Op die manier werken we ook aan de voorkant aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking zodat zij op een goede manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.’

Deel deze pagina op