Koraal Groep verandert | 21-04-2017

Koraal Groep verandert
Tijden veranderen. De ontwikkelingen in de samenleving en de veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het zorg- en onderwijssysteem in Nederland zijn van invloed op de eisen die zowel de samenleving, financiers en vooral cliënten en leerlingen aan Koraal Groep stellen. In 2015 hebben we daarom onze strategie aangescherpt en is er voor elk van onze domeinen (jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding) een heldere strategie bepaald. Centraal hierin staan onze cliënten en leerlingen, die we gedurende al hun levensfasen zo samenhangend mogelijk ondersteunen.

Om deze strategie optimaal tot uiting te brengen, is besloten onze organisatiestructuur te wijzigen. Op dit moment maken we de overstap naar een nieuw besturingsmodel. Wij opereren dan niet meer vanuit tien losse werkstichtingen met ieder hun eigen expertise, maar richten Koraal Groep regionaal in. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen. Met deze verandering sluiten we ook aan op de regio-indeling die gemeenten hanteren, waarin zorg en onderwijs al regionaal georganiseerd zijn.

Met ingang van 1 juli 2017 gaan we vanuit de nieuwe organisatiestructuur werken. Koraal Groep bestaat vanaf dat moment uit zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en één landelijk werkend expertisecentrum waarin alle specialistische kennis van Koraal Groep gebundeld wordt. Afgelopen maand zijn de regiodirecteuren en de directeur van het expertisecentrum benoemd. Voor wie Koraal Groep goed kent, zijn het bekende gezichten.

Overzicht van onze regio’s en de benoemde directeuren

 • West-Brabant - Eric Starmans
   
 • Noordoost-Brabant - Christel Bogers
   
 • Midden- en Noord-Limburg - Dick de Koning
   
 • Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek - Wim Swaak
   
 • Parkstad - Lone Linssen
   
 • Expertisecentrum - Annemiek van Latum


Ben Van Broeckhoven, directeur Gastenhof, heeft in dit nieuwe model de overstap gemaakt naar de functie van Programmadirecteur. Hij gaat zich toeleggen op het ontwikkelen en doorontwikkelen van een aantal strategische projecten binnen Koraal Groep. Het project Equipe Mont Ventoux is daar één van. Evenals het in de regio belangrijke project Loverboys en Mensenhandel, waarin Ben Van Broeckhoven een spilfunctie vervult. 

Stan Hofkes zal in de functie van Programmadirecteur onderwijs de (bestuurlijke) belangen gaan behartigen in de regio's waar de Raad van Bestuur dat vanuit haar primaire verantwoordelijkheid voor het onderwijs noodzakelijk respectievelijk van belang acht. De daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en mandaten zullen de komende periode zorgvuldig vastgelegd worden, uiteraard ook in afstemming met de betreffende regiodirecteuren.

Radboud Quik en Ingrid Widdershoven
Raad van Bestuur Koraal Groep
 

Deel deze pagina op