Voor welke jeugdigen?

Jeugdigen waarbij sprake is van een onduidelijk beeld en perspectief kunnen bij De Hondsberg terecht. De problematiek gaat gepaard met grote handelingsverlegenheid bij ouders en professionals, wat resulteert in ernstige en langdurige overbelasting van het systeem.

Het merendeel van de jeugdigen die op De Hondsberg aangemeld worden is jonger dan 16 jaar (85%) en ruim 45% daarvan is tussen de 4 en 12 jaar oud.

Bij de jeugdigen is sprake van stagnaties op meerdere ontwikkelgebieden en levensdomeinen waarbij vaak bijkomende psychiatrische problematiek en gedragsproblemen (co-morbiditeit) gezien wordt. De jeugdigen hebben een licht of matig verstandelijke beperking, in sommige gevallen op het grensvlak met normaal begaafdheid. De jeugdigen die bij De Hondsberg komen hebben een ‘ontschot’ cliëntprofiel:

Bijna alle jeugdigen hebben in de regio van herkomst een lange geschiedenis van voorgaande hulpverlening. Door de complexiteit van de problematiek van de jeugdige en het draagvlak van het systeem is het aanbod van de regionale hulpverlening, ambulant dan wel residentieel, onvoldoende gebleken. Tijdelijke opname bij De Hondsberg is voor hen noodzakelijk. Jonge kinderen (o tot 6 jaar) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, omdat ze in hun ontwikkeling bedreigd worden, kunnen opgenomen worden in een professioneel observatiegezin.

De periode van intensieve gespecialiseerde observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling maakt het perspectief op thuisplaatsing of lichtere vervolgzorg mogelijk. De Hondsberg werkt vanuit het principe, naar huis, tenzij. Soms is het niet mogelijk om een jeugdige thuis te laten opgroeien, dan wordt er toegewerkt naar een toekomst zo veel mogelijk net als thuis en zo dicht bij huis als mogelijk.

Meer informatie
Meer informatie over de hulpvragen die aan ons gesteld worden, ons hulpaanbod, de vragen van ouders en jeugdigenervaringen van ouders en het aanmelden van een jeugdige vindt u op deze pagina. Natuurlijk kunt u ook contact met het cliëntenbureau opnemen of bellen naar het telefonisch spreekuur.
 

Deel deze pagina op