Intramurale zorg

Het merendeel van de jeugdigen die op De Hondsberg aangemeld wordt is jonger dan 16 jaar (85%) en ruim 45% daarvan is tussen de 4 en 12 jaar oud. Bijna alle jeugdigen hebben in de regio van herkomst een lange geschiedenis van voorgaande hulpverlening, met onvoldoende rendement.
Intramurale zorg De Hondsberg

Voor deze jeugdigen kan observatie, multidisciplinaire diagnostiek en exploratieve behandeling niet meer geboden worden in een ambulante setting. Gezien de ernst van de problematiek is tijdelijke opname bij De Hondsberg voor hen noodzakelijk.

Het intensieve zorgtraject met gespecialiseerde observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling als doel zo snel als mogelijk door te stromen naar een lichtere vervolgplek. Bij voorkeur gaat de jeugdige naar huis waar ouders met steun van de (professionele) omgeving weer verder kunnen. Vroegtijdig in het traject denken we samen met de jeugdige en ouders na, over wat een goed (regionaal) vervolg is na De Hondsberg.

Tijdelijke opname op een groep
Jeugdigen worden tijdelijk opgenomen als de hulpvragen dermate complex zijn, dat deze niet met een lichtere vorm van hulpverlening beantwoord kunnen worden.

Het gaat om jeugdigen die (gezins)systemen en de omgeving ernstig overbelasten en vaak al gedurende lange tijd een beroep doen op allerlei vormen van ondersteuning en verblijf, met minimaal rendement. Diagnostiek is nodig om vragen met betrekking tot de aard en het ontstaan van de problematiek en vragen over het toekomstperspectief te kunnen beantwoorden. Exploratieve behandeling is nodig om de situatie te stabiliseren, stagnaties in de ontwikkeling op te heffen en een passende aanpak te vinden.

Bij de jeugdigen is sprake van een lichte tot matige verstandelijke beperking, (zeer) ernstige gedragsproblematiek en (het vermoeden van) psychiatrische problematiek van actieve aard.

  • de gedragsproblematiek is (zeer) ernstig, structureel en vaak opeenstapelend.
  • de psychiatrische problematiek uit zich onder andere gericht in stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, obsessief compulsieve stoornissen, reactieve hechtingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen, ADHD of angststoornissen, autisme spectrum stoornissen en reactieve hechtingsstoornissen.
  • de problematiek strekt zich in het algemeen uit over alle levensdomeinen (thuis of verblijf, school, arbeid, vrije tijd).

De Hondsberg heeft diverse groepen, waarbij het aantal jeugdigen varieert. Overdag gaan de jeugdigen veelal naar P.I. School Hondsberg. De jeugdigen volgen hier speciaal onderwijs, een onderwijs-zorgarrangement of nemen deel aan een traject van arbeidstoeleiding of arbeidsmatige dagbesteding.

Intramurale zorg De Hondsberg

Very Intensive Care
Jeugdigen met zeer ernstige, complexe problematiek vragen van hun omgeving voortdurend grote alertheid vanwege manipulatief, dwangmatig, ontremd, reactief en agressief gedrag. Zij laten frequent zeer onvoorspelbaar en vaak fors gewelddadig gedrag zien. Zij hebben continu toezicht, sturing, hulp en overname nodig. Indien nodig kan de observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling geboden worden op een beveiligde of besloten locatie.

Observatiegezin
Jonge kinderen (o tot 6 jaar) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, omdat ze in hun ontwikkeling bedreigd worden, kunnen opgenomen worden in een professioneel observatiegezin. Overdag gaan de kinderen naar het dagcentrum vroegtijdige interventie of P.I. School Hondsberg. In de vrije uren en ’s avonds zijn ze in het observatiegezin. In de weekenden gaat het kind, als dat kan, naar huis.

Deel deze pagina op